STORYTEL PRIVACYBELEID / POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DE STORYTEL

 1. OVER DIT BELEID / À PROPOS DE CETTE POLITIQUE

 1. Welkom bij Storytel! We hopen dat u van onze diensten zult genieten. Dit Privacybeleid (het “Beleid”) legt uit hoe we uw persoonsgegevens verwerken met betrekking tot onze Storytel-diensten die aan u worden geleverd zoals beschreven in een van onze algemene voorwaarden (gezamenlijk de “Overeenkomst”), evenals wanneer u ervoor kiest om onze website te bezoeken, wanneer u onze toepassingen downloadt of wanneer u een van onze producten gebruikt (gezamenlijk de “Diensten”). ----- Bienvenue sur Storytel ! Nous espérons que vous apprécierez nos services. La présente Politique de confidentialité (la « Politique ») explique la manière dont nous traitons vos données à caractère personnel en relation avec l’un de nos Services Storytel qui vous sont fournis comme décrit dans nos conditions générales (collectivement l’« Accord »), ainsi que lorsque vous choisissez de consulter notre site Web, lorsque vous téléchargez nos applications ou lorsque vous utilisez l’un de nos produits (collectivement les « Services »).
 2. Het doel van dit Beleid is om u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en om u te verzekeren dat uw persoonsgegevens met zorg en transparantie worden behandeld. U moet zich altijd veilig kunnen voelen bij het verstrekken van persoonsgegevens aan Storytel en we werken er voortdurend aan om ervoor te zorgen dat de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Als u na het lezen van dit Beleid nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens in sectie 14 hieronder. ----- L’objectif de la présente Politique est de vous informer sur le traitement de vos données à caractère personnel et de vous certifier que lesdites données sont traitées avec soin et transparence. Vous devez toujours pouvoir vous sentir en sécurité lorsque vous communiquez des données à caractère personnel à Storytel et nous travaillons sans relâche pour veiller à ce que les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires soient en place. Si vous avez encore des questions après avoir lu la présente Politique, n’hésitez pas à nous contacter en utilisant les coordonnées indiquées à la section 14 ci-dessous.
 1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE / RESPONSABLE DU TRAITEMENT

Storytel Sweden AB (bedrijfsnummer 556696-2865) is de verwerkingsverantwoordelijke voor de algemene verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Diensten en de verschillende stadia daarvan. In sommige situaties kunnen we deze verantwoordelijkheid delen met een van onze groepsmaatschappijen of een bedrijf buiten onze structuur, bijvoorbeeld als een groepsmaatschappij lokale marketingactiviteiten uitvoert. ----- Storytel Sweden AB (n° d’immatriculation de la société 556696-2865) est le Responsable du traitement global de vos données à caractère personnel dans le cadre des Services et des différentes phases de ceux-ci. Dans certaines situations, nous pouvons être amenés à partager cette responsabilité avec l’une des sociétés de notre groupe, ou une société en dehors de notre structure, par exemple si une société du groupe exerce des activités de marketing locales.

 1. CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS DIE STORYTEL VERZAMELT / CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COLLECTÉES PAR STORYTEL

 1. Storytel verwerkt de hieronder beschreven categorieën persoonsgegevens. Welke gegevens Storytel tot op zekere hoogte over u verwerkt, hangt af van welke delen van de Diensten u wilt gebruiken. De tabellen in deze sectie 3 bevatten beschrijvingen van de verschillende categorieën persoonsgegevens die we over u kunnen verwerken, gedurende de verschillende stappen van uw klanttraject. In sectie 4 kunt u ook meer informatie vinden over onze doeleinden en rechtsgronden voor onze verschillende verwerkingsactiviteiten. ----- Storytel traite les catégories de données à caractère personnel décrites ci-dessous. Les données traitées par Storytel vous concernant dépendent dans une certaine mesure des éléments des Services que vous choisissez d’utiliser. Les tableaux de cette section 3 contiennent des descriptions des différentes catégories de données à caractère personnel que nous pouvons traiter à votre sujet, tout au long des différentes étapes de votre parcours client. Dans la section 4, vous trouverez également de plus amples informations sur nos finalités et nos bases juridiques pour nos différentes activités de traitement.
 2. Een account aanmaken bij Storytel / Créer un compte chez Storytel

 1. Wanneer u een account aanmaakt bij Storytel, kunnen we de volgende categorieën gegevens verzamelen, afhankelijk van de Dienst die u gebruikt en de markt waarin u zich bevindt. ----- Lorsque vous créez un compte chez Storytel, nous pouvons collecter les catégories de données ci-dessous, en fonction du Service que vous utilisez et du marché sur lequel vous vous trouvez.
Categorie Meer in het bijzonder

Gebruikersgegevens

Als u een account aanmaakt bij Storytel, verwerken we de persoonsgegevens die u hebt verstrekt, zoals:

 • Volledige naam
 • Gebruikersnaam
 • Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mailadres of telefoonnummer)
 • Adres
 • IP-adres
 • Betalingsgegevens (bijvoorbeeld type creditcard en vervaldatum van de kaart)
 • Soort abonnement
 • Technische informatie (zoals tijdlogboeken die zijn gekoppeld aan het aanmaken van het account). De exacte informatie die nodig is om een account aan te maken, kan variëren afhankelijk van het abonnementstype en land, evenals het type betalingsmethode dat u gebruikt.

We kunnen ook uw geboortedatum, geslacht en gezinssamenstelling verwerken (hieronder meer hierover), als u ervoor kiest om deze informatie in te dienen.

Als u zich aanmeldt voor een Studentenkorting verwerken we uw persoonsgegevens om uw studentenstatus te verifiëren, zoals uw geboortedatum en uw huidige studentenstatus (zoals de naam van de universiteit waar u studeert).

Catégorie En particulier

Données utilisateur

Si vous créez un compte chez Storytel, nous traiterons les données à caractère personnel que vous avez fournies, notamment :

 • Nom complet
 • Nom d’utilisateur
 • Coordonnées (adresse e-mail ou numéro de téléphone)
 • Adresse
 • Adresse IP
 • Informations de paiement (type de carte de crédit, date d’expiration de la carte, etc.)
 • Type d’abonnement
 • Informations techniques (telles que les journaux horaires liés à la création du compte). Les informations exactes requises pour créer un compte peuvent varier en fonction du type d’abonnement et du pays, ainsi que de la méthode de paiement que vous utilisez.

Nous pouvons également traiter votre date de naissance, votre sexe et votre composition familiale (vous trouverez plus d’informations à ce sujet ci-dessous), si vous acceptez de fournir ces informations.

Si vous vous inscrivez pour recevoir une remise étudiant, nous traiterons vos données à caractère personnel afin de vérifier votre statut d’étudiant, comme votre date de naissance et votre statut d’étudiant actuel (notamment le nom de l’université où vous étudiez).

 1. Wanneer u onze Diensten gebruikt Lorsque vous utilisez nos Services
Categorie Meer in het bijzonder

Gebruiksgegevens Données d’utilisation

We kunnen persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw gebruik van de Diensten, zoals:

 • Uw keuze van titels.
 • Zoekgeschiedenis en andere soorten streaminggerelateerde gegevens, zoals de tijd die u doorbrengt in onze app en de boekenplanken die u aanmaakt.
 • Inhoud die u verstrekt tijdens het gebruik van onze Diensten, zoals beoordelingen, communicatie met klantenondersteuning of communicatie verzonden via onze socialmediakanalen.
 • Persoonsgegevens die nodig zijn om aanvullende functies in onze Diensten te bieden die u kunt kiezen om te gebruiken, zoals wanneer u ervoor kiest om een titel door te verwijzen of een gratis proefperiode aan een andere persoon te schenken.
 • Gegevens met betrekking tot uw navigatie op de website en app en technische gegevens zoals online-identificatoren, advertentie-ID, apparaat- en platformversies, IP-adres, app-versie, taalinstellingen, URL-gegevens en browsertype.
 • Gegevens die ons in staat stellen om apparaten of diensten van derden te ontdekken en er verbinding mee te maken, waarmee u verbinding wilt maken via Bluetooth, plug-ins of andere integraties.
 • Geografische locatiegegevens (met uitzondering van geolocatiegegevens) afgeleid van andere gegevenspunten, bijvoorbeeld betalingsvaluta of het land van de website die u hebt gebruikt om u aan te melden.
 • Uw voorkeuren, streaminggeschiedenis, surfgedrag en andere gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze Diensten.

U kunt uw account nog meer personaliseren en/of van tijd tot tijd een aantal van onze optionele sociale functies gebruiken die op de website of in de app worden aangeboden. Voor deze functies (gezamenlijk de “Sociale functies”) verwerken we de persoonsgegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld:

 • Uw naam of gebruikersnaam
 • Profielfoto
 • Beoordelingen over onze inhoud
 • Opmerkingen over beoordelingen van andere gebruikers

Houd er rekening mee dat uw gekozen naam of gebruikersnaam altijd zichtbaar is voor andere gebruikers in de app en zichtbaar kan zijn op het web als u ervoor kiest om een beoordeling te maken.

Previewmodus-gegevens

Wanneer u ervoor kiest om onze app in previewmodus te gebruiken (voordat u een account aanmaakt), verzamelen we de voorkeuren die u met ons wilt delen, evenals informatie over de titels in uw boekenplank.

Verzendgegevens

Als u onze producten koopt, bijvoorbeeld onze lezer, verzamelen we gegevens zoals uw verzendadres.

Catégorie En particulier

Données d’utilisation

Nous pouvons traiter des données à caractère personnel relatives à votre utilisation des Services, notamment :

 • Les titres que vous choisissez.
 • L’historique de recherche et d’autres types de données liées au streaming, comme le temps passé sur notre application et les bibliothèques que vous créez.
 • Le contenu que vous choisissez de fournir lorsque vous utilisez nos Services, comme les avis, les communications avec le service client ou les communications envoyées par le biais de nos réseaux sociaux.
 • Les données à caractère personnel nécessaires pour fournir des fonctionnalités supplémentaires dans nos Services que vous pouvez choisir d’utiliser, p. ex. lorsque vous souhaitez recommander un titre ou offrir une période d’essai gratuite à une autre personne.
 • Les données relatives à votre navigation sur le site Web et l’application, et les données techniques telles que les identifiants en ligne, l’identifiant publicitaire, les versions de l’appareil et de la plateforme, l’adresse IP, la version de l’application, les paramètres de langue, les informations de l’URL et le type de navigateur.
 • Les données qui nous permettent de découvrir et de nous connecter à des appareils ou services tiers, avec lesquels vous choisissez de vous connecter par Bluetooth, des plug-ins ou d’autres intégrations.
 • Les données de localisation géographique (à l’exclusion des données de géolocalisation) dérivées d’autres points de données, comme la devise de paiement ou le pays du site Web que vous avez utilisé pour vous inscrire.
 • Vos préférences, votre historique de streaming, votre comportement de navigation et d’autres données liées à votre utilisation de nos Services.

Vous pouvez personnaliser votre compte encore plus et/ou utiliser certaines de nos options de fonctionnalités sociales proposées sur le site Web ou l’application de temps à autre. Pour ces fonctionnalités (collectivement, les « Fonctionnalités sociales »), nous traiterons les données à caractère personnel que vous acceptez de nous fournir, notamment :

 • Votre nom ou nom d’utilisateur
 • Votre photo de profil
 • Vos avis sur notre contenu
 • Vos commentaires sur les avis des autres utilisateurs

Veuillez noter que le nom ou le nom d’utilisateur que vous avez choisi sera toujours visible par les autres utilisateurs de l’application et pourra être visible sur le Web si vous choisissez de publier un avis.

Données du mode aperçu

Lorsque vous utilisez notre application en mode aperçu (avant de créer un compte), nous collectons les préférences que vous partagez avec nous, ainsi que des informations concernant les titres se trouvant dans votre bibliothèque.

Données d’expédition

Si vous achetez nos produits, par exemple notre Lecteur, nous collectons des données comme votre adresse de livraison.

 1. Betalingsgegevens, Wedstrijden en Onderzoeksgegevens van Enquête/Gebruikers Données de paiement, données relatives aux concours et aux enquêtes/recherches auprès des utilisateurs
Categorie Meer in het bijzonder

Betalingsgegevens

We zullen, afhankelijk van de door u gekozen betalingsmethode, Betalingsgegevens verwerken in de vorm van bijvoorbeeld creditcardgegevens en/of andere betalingsgegevens, waaronder bijvoorbeeld rekeningnummer, naam, achternaam en aankoopgeschiedenis. Er worden geen volledige betalingsgegevens verwerkt door Storytel (zoals volledige creditcardnummers). Als u meer informatie wilt, raden we u aan om contact op te nemen met uw betalingsdienstaanbieder voor meer informatie over hoe zij gegevens met betrekking tot uw betalingen verwerken.

Wedstrijd- en enquête-/gebruikersonderzoeksgegevens

Als u ervoor kiest om deel te nemen aan een van onze wedstrijden, enquêtes of gebruikersonderzoek, zullen we de gegevens verwerken die u ons verstrekt, inclusief alle categorieën zoals vermeld in dit Privacybeleid.

Catégorie En particulier

Données de paiement

Selon la méthode de paiement que vous avez choisie, nous traitons les Données de paiement comme les informations de la carte de crédit et/ou d’autres informations de paiement, notamment le numéro de compte, le nom, le prénom et l’historique des achats. Aucune information de paiement complète n’est traitée par Storytel (comme les numéros de carte de crédit complets). Si vous souhaitez plus d’informations, nous vous recommandons de contacter votre prestataire de services de paiement pour en savoir plus sur la manière dont il traite les données relatives à vos paiements.

Données relatives aux concours et aux enquêtes/recherches auprès des utilisateurs

Si vous décidez de participer à l’un de nos concours, enquêtes ou recherches auprès des utilisateurs, nous traitons les données que vous choisissez de nous fournir, y compris toutes les catégories mentionnées dans la présente Politique de confidentialité.

 1. Gegevens van derden Données de tiers
Categorie Meer in het bijzonder

Gegevens van derden

Als u ervoor kiest om uw account te koppelen aan uw Facebook-account of accounts van andere diensten van derden wanneer u inlogt, zullen we persoonsgegevens verwerken waarvoor u Facebook of de relevante derde toestemming geeft om te delen met Storytel. Als u hier meer over wilt weten, neem dan contact op met de specifieke serviceprovider.

Als u ervoor kiest om uw account te koppelen aan een product of een streamingplatform van derden, zullen we Gebruikersgegevens verwerken die nodig zijn om dit mogelijk te maken en om onze legitieme belangen in verband met dergelijke integratie te vervullen.

Als verzendgegevens aan ons worden verstrekt door een derde partij (bijvoorbeeld als u ervoor kiest om onze Diensten van een derde partij te kopen), worden deze geclassificeerd als Gegevens van derden.

Catégorie En particulier

Données de tiers

Si vous choisissez de lier votre compte à votre compte Facebook ou à des comptes d’autres services tiers lorsque vous vous connectez, nous traiterons les données à caractère personnel que vous autorisez Facebook ou le tiers concerné à partager avec Storytel. Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, veuillez vous adresser au prestataire de services concerné.

Si vous choisissez de connecter votre compte à un produit ou à une plateforme de streaming tierce, nous traiterons les Données utilisateur nécessaires pour le permettre et pour satisfaire nos intérêts légitimes liés à cette intégration.

Si des données d’expédition nous sont fournies par un tiers (par exemple, si vous choisissez d’acheter nos Services auprès d’un tiers), elles sont classées comme des Données de tiers.

 1. Cookiesgegevens Données collectées par les cookies
Categorie Meer in het bijzonder

Cookiesgegevens

Cookies kunnen worden gebruikt om uw toegang te vergemakkelijken, uw instellingen te onthouden, om u gepersonaliseerde marketingcommunicatie te kunnen tonen en om het succes van onze marketingactiviteiten te meten. Meer informatie over het gebruik van cookies door Storytel is te vinden in onze cookieverklaring, gepubliceerd op de website van Storytel. Klik hier voor een directe link naar onze cookieverklaring.

Catégorie En particulier

Données collectées par les cookies

Les données collectées par les cookies peuvent être utilisées pour faciliter votre accès, mémoriser vos paramètres, vous présenter des communications marketing personnalisées et mesurer le succès de nos activités marketing. Vous trouverez de plus amples informations sur l’utilisation des cookies par Storytel dans notre déclaration relative aux cookies, publiée sur le site Web de Storytel. Cliquez ici pour accéder directement à notre déclaration relative aux cookies.

 1. Let op: Als u ervoor kiest om gegevens over uw familieleden of andere persoonsgegevens te verstrekken, bent u verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat u het recht hebt om dit te doen op basis van hun toestemming en moet u hen ook informeren over onze verwerkingsactiviteiten. ----- Remarque : Si vous choisissez de fournir des données sur les membres de votre famille ou d’autres données à caractère personnel, il vous appartient de vérifier que vous avez le droit de le faire sur la base de leur autorisation. Vous devez en outre les informer de nos activités de traitement.
 1. DOELEINDEN, CATEGORIEËN EN RECHTSGRONDEN / FINALITÉS, CATÉGORIES ET BASES JURIDIQUES

 1. In de onderstaande tabel kunt u een beschrijving vinden van onze doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens en persoonlijke informatie over hoe ze betrekking hebben op verschillende categorieën persoonsgegevens en welke rechtsgrondslag we gebruiken voor de verwerking. Raadpleeg voor meer informatie over de respectieve categorieën de definities van categorieën van gegevens hierboven onder sectie 3. ----- Vous trouverez dans le tableau ci-dessous une description de nos finalités pour le traitement des données à caractère personnel et des informations sur la manière dont elles se rapportent aux différentes catégories de données à caractère personnel ainsi que sur la base juridique que nous utilisons pour le traitement. Pour de plus amples informations sur les catégories respectives, veuillez consulter les définitions des catégories de données ci-dessus à la section 3.
 2. Hieronder vindt u ook een korte beschrijving van de verschillende rechtsgronden:
 • Legitiem belang: Deze rechtsgrond is van toepassing wanneer Storytel een belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel waarvoor wij van mening zijn dat ons belang zwaarder weegt dan uw belang, rekening houdend met de impact en het risico dat de verwerking kan hebben op uw rechten.
 • Contractuele verplichting: Deze rechtsgrond is van toepassing wanneer Storytel uw persoonsgegevens moet verwerken om te voldoen aan een contract dat we met u hebben of voorbereiden.
 • Wettelijke verplichtingen: Deze rechtsgrond is van toepassing wanneer Storytel uw persoonsgegevens moet verwerken om te voldoen aan een wettelijke vereiste/regelgeving die op ons van toepassing is.
 • Toestemming: Deze rechtsgrond is van toepassing op specifieke soorten verwerkingsactiviteiten waar uw actieve goedkeuring nodig is en wanneer Storytel u zal vragen om dergelijke goedkeuring te verlenen voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Storytel voor dergelijke doeleinden.

Vous trouverez également une brève description des différentes bases juridiques ci-dessous :

 • Intérêt légitime : Cette base juridique s’applique lorsque Storytel a un intérêt à traiter vos données à caractère personnel pour une certaine finalité lorsque nous considérons que notre intérêt l’emporte sur le vôtre, en tenant compte de l’impact et du risque que le traitement peut avoir sur vos droits.
 • Obligation contractuelle : Cette base juridique s’applique lorsque Storytel doit traiter vos données à caractère personnel pour se conformer à un contrat que nous avons conclu avec vous ou que nous nous préparons à conclure avec vous.
 • Obligations légales : Cette base juridique s’applique lorsque Storytel doit traiter vos données à caractère personnel pour se conformer à une exigence ou à une réglementation légale qui s’applique à nous.
 • Consentement : Cette base juridique s’applique à des types spécifiques d’activités de traitement lorsque votre approbation explicite est nécessaire et lorsque Storytel vous demandera de fournir cette approbation pour l’utilisation par Storytel de vos données à caractère personnel à ces fins.

Doel van de verwerking Categorieën persoonsgegevens Rechtsgrondslag voor verwerking

Levering van onze gepersonaliseerde Diensten, bijvoorbeeld:

 • We kunnen u inhoudssuggesties en een gepersonaliseerde feed verstrekken op basis van uw taal, geslacht, voorkeuren, browse- en streaminggeschiedenis.
 • Controleren in welke markt u de Dienst gebruikt en tot welke inhoud u dienovereenkomstig toegang zou moeten hebben.
 • U te voorzien van onze Sociale functies, zoals door u gevraagd, waaronder een meer gepersonaliseerd profiel, beoordelingen over inhoud en beoordelingen van andere gebruikers.
 • Hiermee kunt u cadeaubonnen kopen.
 • Onthoud uw instellingen.

Gebruikersgegevens

Contractuele verplichting

Legitiem belang

Gebruiksgegevens

Previewmodus-gegevens

Legitiem belang

Cookiesgegevens

Legitiem belang (noodzakelijke cookies)

Toestemming (andere cookies)

Betalingsgegevens

Contractuele verplichting

Het nakomen van onze contractuele verplichtingen met derden:

 • Zoals licentieovereenkomsten en platformpartnerschappen.

Gebruikersgegevens

Legitiem belang

Toestemming

Gebruiksgegevens

Cookiesgegevens

Ontwikkeling, onderhoud en verbetering van onze Diensten:

 • Beoordeel de kwaliteit en het succes van de inhoud op basis van uw gebruik van de Dienst en bijvoorbeeld beoordelingen, om de Diensten te verbeteren.
 • Nieuwe en verbeterde functies, technologieën en diensten ontwikkelen op basis van analyse van uw gebruik van de Diensten.
 • Bedrijfsplanning en prognoseontwikkeling.

Gebruikersgegevens

Legitiem belang

Gebruiksgegevens

Previewmodus-gegevens

Cookiesgegevens

Toestemming

Om u te informeren over onze Diensten:

 • Via verschillende communicatiekanalen, zoals e-mail, sms, in app-meldingen en pushmeldingen.

Gebruikersgegevens

Legitiem belang

Contractuele verplichting

Gebruiksgegevens

Om onze Diensten op de markt te brengen en te promoten:

 • Via nieuwsbrieven, in app- en pushmeldingen en platforms van derden (bijvoorbeeld sociale media).
 • Niet-gepersonaliseerde advertenties en aanbiedingen.
 • Gepersonaliseerde advertenties, aanbiedingen en nieuwsbrieven van Storytel of partners van Storytel op basis van uw voorkeuren, streaminggeschiedenis, surfgedrag en ander gebruik van onze Diensten.
 • Bepaal of u in aanmerking komt voor speciale aanbiedingen (bijvoorbeeld om vast te stellen of u in aanmerking komt voor een proefabonnement).
 • Analyseer de relevantie en het bereik van onze campagnes en marketingactiviteiten, of om het risico op het verzenden van irrelevant marketingmateriaal naar u te verminderen.
 • Wanneer we onze communicatie personaliseren via derde diensten, kan dit gebaseerd zijn op uw online gedrag, uw gebruik van onze Diensten of andere diensten van derden, zoals een socialmediadienst, of een combinatie van het bovenstaande.

Als een actieve toestemming voor nieuwsbrieven vereist is, zullen we uw toestemming vragen.

Gebruikersgegevens

Legitiem belang

Toestemming (voor de gepersonaliseerde advertenties, aanbiedingen en nieuwsbrief van partners van Storytel of Storytels).

Gebruiksgegevens

Cookiesgegevens

Toestemming

Uw betalingen verwerken:

 • Via onze verschillende betalingsmethoden, beschikbaar op onze website en via cadeaubonnen.
 • Verschuldigde betalingen voor het gebruik van de Dienst innen.
 • Uw betalingen controleren en beheren voor onze Diensten.
 • De gekozen betalingsmethode bepalen en controleren of deze geldig is.
 • Cadeaubonnen beheren.

Betalingsgegevens

Contractuele verplichting

Wettelijke verplichtingen (zoals belastingdoeleinden en boekhouding)

Gebruikersgegevens

Contractuele verplichting

Verbinding maken met producten of diensten van derden:

 • Als u ervoor kiest om u aan te melden door gebruik te maken van diensten van derden (bijv. Facebook en Google), ontvangen we gegevens van die externe dienstverlener, op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven voor de integratie.

Gegevens van derden

Contractuele verplichting

Cookiesgegevens

Toestemming

Legitiem belang (voor noodzakelijke cookies)

Om klantenservicediensten te leveren, waaronder:

 • Communiceren met u.
 • Ondersteuning bieden voor onze Diensten en verzoeken van u afhandelen.
 • Ervoor zorgen dat u onze Diensten kunt gebruiken.
 • Onze Diensten verbeteren als gevolg van vragen en/of feedback die u aan ons communiceert.

Let op: Als u ervoor kiest om contact met ons op te nemen via socialmediaplatforms van derden, zijn zij de verwerkingsverantwoordelijke van hun eigen verwerking.

Gebruikersgegevens

Legitiem belang (bijv. om onze wettelijke rechten te behouden, uw vragen te beantwoorden en onze Diensten te verbeteren als gevolg van vragen en feedback)

Wettelijke verplichtingen (bijv. om uw verzoeken van betrokkenen te behandelen)

Contractuele verplichting

Gebruiksgegevens

Betalingsgegevens

Gegevens van derden

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en verzoeken van bevoegde autoriteiten.

Alle categorieën persoonsgegevens vermeld in sectie 3.

Wettelijke verplichtingen

Preventie en detectie van fraude en onwettig gebruik van onze Diensten en om onze Diensten en ons platform te beveiligen.

Alle categorieën persoonsgegevens vermeld in sectie 3.

Legitiem belang

Wettelijke verplichtingen

Deelname aan enquêtes, wedstrijden en onderzoek

 • Als u ervoor kiest om deel te nemen aan een enquête, wedstrijd of onderzoeksactiviteit met betrekking tot de Diensten, zullen we de persoonsgegevens die u wilt verstrekken verwerken.

Wedstrijd- en enquête-/gebruikersonderzoeksgegevens

Legitiem belang

Toestemming (voor zover toestemming vereist is voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van de enquête, wedstrijd of onderzoeksstudie in kwestie, zullen we u om die toestemming vragen)

Contractuele verplichting (zoals wedstrijdvoorwaarden)

Gebruikersgegevens

Toestemming

Contractuele verplichting (zoals voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek)

Gebruiksgegevens

Finalité du traitement Catégories de données à caractère personnel Bases juridiques du traitement

Afin de vous fournir nos Services personnalisés, par exemple :

 • Nous pouvons faire des suggestions de contenu et vous fournir un flux personnalisé en fonction de votre langue, de votre sexe, de vos préférences, de votre historique de navigation et de streaming.
 • Nous pouvons vérifier sur quel marché vous utilisez le Service et à quel contenu vous pouvez avoir accès en conséquence.
 • Nous pouvons vous fournir nos Fonctionnalités sociales, à votre demande, y compris un profil plus personnalisé, des avis sur le contenu et d’autres avis d’utilisateurs.
 • Nous pouvons vous permettre d’acheter des cartes-cadeaux.
 • Mémoriser vos paramètres.

Données utilisateur

Obligation contractuelle

Intérêt légitime

Données d’utilisation

Données du mode aperçu

Intérêt légitime

Données collectées par les cookies

Intérêt légitime (cookies nécessaires)

Consentement (autres cookies)

Données de paiement

Obligation contractuelle

Afin de respecter nos obligations contractuelles avec des tiers :

 • Comme les contrats de licence et les partenariats de plateforme.

Données utilisateur

Intérêt légitime

Consentement

Données d’utilisation

Données collectées par les cookies

Pour le développement, la maintenance et l’amélioration de nos Services :

 • Évaluation de la qualité et du succès du contenu en fonction de votre utilisation du Service (p. ex., les avis) afin d’améliorer les Services.
 • Développement des fonctionnalités, technologies et services nouveaux et améliorés basés sur l’analyse de votre utilisation des Services.
 • Planification commerciale et production de prévisions.

Données utilisateur

Intérêt légitime

Données d’utilisation

Données du mode aperçu

Données collectées par les cookies

Consentement

Pour vous informer de nos Services :

 • Par le biais de différents canaux de communication, tels que les e-mails, les SMS, les notifications d’application et les notifications instantanées.

Données utilisateur

Intérêt légitime

Obligation contractuelle

Données d’utilisation

Pour commercialiser et promouvoir nos Services :

 • Par le biais de newsletters, de notifications d’application et notifications instantanées ainsi que de plateformes tierces (comme les réseaux sociaux).
 • Publicités et offres non personnalisées.
 • Publicités, offres et newsletters personnalisées de Storytel ou de ses partenaires en fonction de vos préférences, de votre historique de streaming, de votre comportement de navigation et d’autres utilisations de nos Services.
 • Déterminer l’admissibilité aux offres spéciales (pour déterminer si vous êtes admissible à un abonnement d’essai, p. ex.).
 • Analyser la pertinence et la portée de nos campagnes et activités marketing, ou pour réduire le risque de vous envoyer du matériel marketing non pertinent.
 • Lorsque nous personnalisons nos communications par le biais de services tiers, cela peut être basé sur votre comportement en ligne, votre utilisation de nos Services ou d’autres services tiers, tels qu’un service de réseaux sociaux, ou une combinaison de ce qui précède.

Si un consentement explicite pour les newsletters est requis, nous vous demanderons votre consentement.

Données utilisateur

Intérêt légitime

Consentement (pour les publicités personnalisées, les offres et la newsletter de Storytel ou des partenaires de Storytel).

Données d’utilisation

Données collectées par les cookies

Consentement

Pour traiter vos paiements :

 • Par le biais de nos différentes méthodes de paiement, disponibles sur notre site Web ainsi que par le biais de cartes-cadeaux.
 • Collecter les paiements dus pour l’utilisation du Service.
 • Vérifier et administrer vos paiements pour nos Services.
 • Déterminer la méthode de paiement choisie et vérifier qu’elle est valide.
 • Administrer les cartes-cadeaux.

Données de paiement

Obligation contractuelle

Obligations légales (à des fins fiscales et comptables)

Données utilisateur

Obligation contractuelle

Pour se connecter à un produit ou un service tiers :

 • Si vous choisissez de vous connecter en utilisant des services tiers (comme Facebook ou Google), nous recevrons des données de ce prestataire de services tiers, à condition que vous ayez donné votre autorisation à l’intégration.

Données de tiers

Obligation contractuelle

Données collectées par les cookies

Consentement

Intérêt légitime (pour les cookies nécessaires)

Pour fournir des services d’assistance à la clientèle, notamment :

 • Pour communiquer avec vous.
 • Vous fournir une assistance pour nos Services et traiter les demandes de votre part.
 • Vérifier que vous pouvez utiliser nos Services.
 • Améliorer nos Services à la lumière des questions et des commentaires que vous nous communiquez.

Remarque : Si vous choisissez de nous contacter par le biais de plateformes de réseaux sociaux tierces, celles-ci sont le responsable de leur propre traitement des données.

Données utilisateur

Intérêt légitime (p. ex., pour préserver nos droits légaux, pour répondre à vos questions et pour améliorer nos Services à la lumière des questions et des commentaires)

Obligations légales (p. ex. pour traiter vos demandes en tant que personne concernée)

Obligation contractuelle

Données d’utilisation

Données de paiement

Données de tiers

Pour se conformer aux obligations légales et aux demandes des autorités compétentes.

Toutes les catégories de données à caractère personnel énumérées à la section 3.

Obligations légales

Prévention et détection de la fraude et de l’utilisation illégale de nos Services et pour sécuriser nos Services et notre plateforme.

Toutes les catégories de données à caractère personnel énumérées à la section 3.

Intérêt légitime

Obligations légales

Participation à des enquêtes, concours et recherches

 • Si vous choisissez de participer à une enquête, un concours ou une activité de recherche en lien avec les Services, nous traiterons les données à caractère personnel que vous choisissez de fournir.

Données relatives aux concours et aux enquêtes/recherches auprès des utilisateurs

Intérêt légitime

Consentement (dans la mesure où le consentement est requis pour le traitement des données à caractère personnel en fonction de l’enquête, du concours ou de l’étude de recherche en question, nous vous le demanderons)

Obligation contractuelle (comme les conditions du concours)

Données utilisateur

Consentement

Obligation contractuelle (comme les conditions de l’étude de recherche)

Données d’utilisation

 1. GEGEVENS VAN KINDEREN EN GEAGGREGEERDE GEGEVENS / DONNÉES RELATIVES AUX ENFANTS ET DONNÉES AGRÉGÉES

 1. Gegevens van kinderen: Houd er rekening mee dat de Storytel-diensten niet bedoeld zijn voor kinderen jonger dan 18 jaar. We gaan ervan uit dat alle persoonsgegevens die in onze Diensten worden verstrekt, worden verstrekt door personen die onze Overeenkomst wettelijk kunnen aangaan. Als we ervan op de hoogte worden gesteld dat een persoon jonger dan 18 jaar persoonsgegevens heeft verstrekt door gebruik te maken van onze Diensten, zullen we die gegevens voor zover mogelijk verwijderen zonder de noodzakelijke toestemming van de ouders. Dit kan betekenen dat we het betreffende account moeten verwijderen. ----- Données relatives aux enfants : Veuillez noter que les Services Storytel ne sont pas destinés aux enfants de moins de 18 ans. Nous partons du principe que toutes les données à caractère personnel fournies dans nos Services le sont par des personnes qui peuvent légalement conclure notre Accord. Si nous découvrons qu’une personne de moins de 18 ans a fourni des données à caractère personnel en utilisant nos Services, sans le consentement parental nécessaire, nous supprimerons ces données dans la mesure du possible. Cela peut signifier que nous devrons supprimer le compte en question.
 2. Geaggregeerde gegevens: We kunnen ook geaggregeerde gegevens verwerken die niet identificeerbaar zijn met een persoon (niet langer persoonsgegevens), maar die voortvloeien uit een van de categorieën van gegevens in sectie 3. ----- Données agrégées : Nous pouvons également traiter des données agrégées qui ne permettent pas d’identifier une personne (qui ne sont plus des données à caractère personnel), mais qui sont dérivées de l’une des catégories de données de la section 3.
 1. HOELANG VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS? / DURÉE DE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

 1. Storytel zal uw persoonsgegevens verwerken zolang we een doel en rechtsgrond hebben, bijvoorbeeld zolang we een contractuele verplichting, legitiem belang, uw toestemming of wettelijke verplichtingen hebben om uw gegevens te verwerken, afhankelijk van welke van deze rechtsgronden van toepassing zijn. ----- Storytel traitera vos données à caractère personnel aussi longtemps que nous aurons une finalité et un fondement juridique, par exemple tant que nous aurons une obligation contractuelle, un intérêt légitime, votre consentement ou des obligations légales de traiter vos données, en fonction des bases juridiques applicables.
 2. We verwerken uw persoonsgegevens zolang u een account hebt met een actief abonnement en gedurende 24 maanden nadat uw abonnement is beëindigd om u de gepersonaliseerde Storytel-service te bieden (bijvoorbeeld om uw bibliotheek met audioboeken/e-books bij te houden, zodat u gemakkelijk verder kunt gaan waar u was gebleven en om analyse van uw gebruik van onze service mogelijk te maken). ----- Nous traitons vos données à caractère personnel tant que vous disposez d’un compte avec un abonnement actif et pendant 24 mois après la fin de votre abonnement pour vous fournir le Service Storytel personnalisé (par exemple pour maintenir votre bibliothèque de livres audio/e-books, afin que vous puissiez facilement reprendre là où vous vous êtes arrêté, et pour permettre l’analyse de votre utilisation de notre service).
 3. Wanneer u contact opneemt met Storytel om ondersteuning te ontvangen of voor andere doeleinden, bewaren we uw persoonsgegevens gedurende vierentwintig (24) maanden na het afhandelen van uw laatste ondersteuningsticket (bijv. problemen en verzoeken). ----- Lorsque vous contactez Storytel pour recevoir de l’aide ou pour d’autres raisons, nous conserverons vos données à caractère personnel pendant vingt-quatre (24) mois après avoir traité votre dernière demande d’assistance (p. ex., problèmes et demandes).
 4. De persoonsgegevens die in onze administratie worden bewaard, worden zeven (7) jaar bewaard voor belasting- en douaneadministratiedoeleinden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens voor een andere periode te bewaren. ----- Les données à caractère personnel conservées dans nos services administratifs le sont pendant sept (7) ans à des fins d’administration fiscale et douanière, à moins que nous soyons légalement tenus de conserver les données pour une période différente.
 5. Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt voor marketingdoeleinden, worden bewaard zolang u een account hebt en 12 maanden na afloop van uw abonnement en/of uw laatste login (afhankelijk van de optie die als laatste eindigt). ----- Les données à caractère personnel collectées et traitées à des fins de marketing sont conservées aussi longtemps que vous disposez d’un compte et 12 mois après l’expiration de votre abonnement ou 12 mois après la dernière fois que vous vous êtes connecté (selon la période la plus longue des deux).
 6. Storytel kan gegevens langer bewaren dan de in dit artikel gespecificeerde perioden, indien wettelijk voorgeschreven of indien het noodzakelijk is om de wettelijke belangen van Storytel te behouden en te verdedigen, bijvoorbeeld tijdens gerechtelijke procedures. ----- Storytel peut conserver les données pendant une durée supérieure à celle spécifiée dans la présente section, si la loi l’exige ou s’il est nécessaire de préserver et de défendre les intérêts juridiques de Storytel, par exemple, dans le cadre d’une procédure judiciaire.
 7. We kunnen geaggregeerde gegevens bewaren waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd (niet langer persoonsgegevens) voor een onbeperkte periode. ----- Nous pouvons conserver des données agrégées qui ne permettent pas de vous identifier (qui ne sont plus des données à caractère personnel) pendant une période illimitée.
 8. Als we toestemming als rechtsgrond gebruiken, zullen we uw gegevens verwerken totdat u uw toestemming intrekt. ----- Si nous utilisons le consentement comme base juridique, nous traiterons vos données jusqu’à ce que vous révoquiez votre consentement.
 1. WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN? / LIEUX DE STOCKAGE DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?

We streven ernaar om uw persoonsgegevens binnen de EU/EER te verwerken. Uw persoonsgegevens kunnen echter ook worden verwerkt in het land waar een bedrijf van de Storytel-groep een lokale vestiging heeft, waar onze leveranciers die worden vermeld in clausule 10 of hun subleveranciers zich bevinden. Raadpleeg voor overdrachten buiten de EU/EER meer onder sectie 8 en 10. ----- Nous nous efforçons de traiter vos données à caractère personnel au sein de l’UE/EEE. Cependant, vos données à caractère personnel peuvent également être traitées dans le pays où une société du groupe Storytel à un établissement local, où se trouvent nos fournisseurs mentionnés à la clause 10 ou leurs sous-traitants. Pour les transferts en dehors de l’UE/EEE, veuillez consulter les sections 8 et 10.

 1. GEGEVENSBEVEILIGING EN INTEGRITEIT / SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is van cruciaal belang voor ons. We hebben passende technische, administratieve en fysieke beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. We beoordelen regelmatig onze beveiligingsprocedures om te beoordelen of we aanvullende maatregelen moeten implementeren of bestaande procedures moeten verbeteren. In het geval dat u een wachtwoord hebt aangemaakt voor het gebruik van onze Diensten, vragen we u om het veilig te houden en het met niemand te delen. U dient zich ervan bewust te zijn dat de overdracht van informatie via internet niet volledig kan worden beveiligd. ----- Nous attachons une grande importance à la sécurité, à l’intégrité et à la confidentialité de vos données à caractère personnel. Nous avons mis en œuvre des mesures de sécurité techniques, administratives et physiques appropriées pour protéger vos données à caractère personnel contre tout accès, toute utilisation, toute modification et toute divulgation non autorisés. Nous révisons régulièrement nos procédures de sécurité pour déterminer si nous devons mettre en œuvre des mesures supplémentaires ou améliorer les procédures existantes. Si vous avez créé un mot de passe pour l’utilisation de nos Services, nous vous demandons de le protéger et de ne pas le partager avec quiconque. Il convient que vous sachiez qu’aucune transmission d’informations sur Internet ne peut être entièrement protégée.

 1. DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS / PARTAGE DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

 1. We zullen uw persoonsgegevens alleen delen in overeenstemming met het onderstaande. ----- Nous ne partagerons vos données à caractère personnel que conformément à ce qui suit.
 2. We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze bedrijven van de Storytel-groep om u de Diensten te leveren die door onze groep worden geleverd, om onze dagelijkse activiteiten uit te voeren of om onze diensten te verbeteren. ----- Nous pouvons partager vos données à caractère personnel avec les sociétés du groupe Storytel, afin de vous fournir les Services proposés par notre groupe, de mener nos opérations quotidiennes ou dans le but d’améliorer nos services.
 3. We kunnen ook persoonsgegevens delen met onze zakenpartners (bijvoorbeeld content- en betalingsproviders), zoals uw Gebruikersgegevens en Gebruiksgegevens, om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen met hen en om u onze Diensten te kunnen leveren. Een ander voorbeeld is als u een platform van derden gebruikt dat u met ons wilt verbinden. In dergelijke gevallen kunnen gebruikersgegevens en/of gebruiksgegevens worden gedeeld indien nodig om de technische verbinding mogelijk te maken en om onze zakelijke relatie met een dergelijk platform van derden te beheren. ----- Nous pouvons également partager des données à caractère personnel avec nos partenaires commerciaux (par exemple, des fournisseurs de contenu et des prestataires de services de paiement), telles que vos Données utilisateur et vos Données d’utilisation, afin de remplir nos obligations contractuelles vis-à-vis de ces fournisseurs et de pouvoir vous fournir nos Services. En outre, nous pouvons partager vos données si vous utilisez une plateforme tierce que vous choisissez de connecter à nous. Dans ce cas, il est possible de partager les Données utilisateur ou les Données d’utilisation si cela est nécessaire pour permettre la connexion technique et pour gérer notre relation commerciale avec cette plateforme tierce.
 4. Storytel kan ook persoonsgegevens delen met sommige van onze dienstverleners die betrokken zijn bij bijvoorbeeld de levering van onze IT-systemen, klantenservice, beveiliging of bedrijfsanalyse. ----- Storytel peut également partager des données à caractère personnel avec certains de ses prestataires de services impliqués notamment dans la fourniture de nos systèmes informatiques, le service client, la sécurité ou l’analyse commerciale.
 5. We kunnen ook persoonsgegevens delen met marketingdienstverleners die we gebruiken om u gepersonaliseerde advertenties en marketingcommunicatie te bieden, om u relevante communicatie te sturen en om het succes en bereik van onze digitale marketing en andere promotionele activiteiten in rapporten en marktonderzoek te meten. Dit is het geval wanneer Storytel gebruikmaakt van remarketing of op interesses gebaseerde reclame (ook bekend als gerichte reclame). ----- Par ailleurs, nous pouvons partager des données à caractère personnel avec des prestataires de services de marketing que nous utilisons pour vous fournir des publicités et des communications marketing personnalisées, pour vous envoyer des communications pertinentes et pour mesurer la réussite et la portée de nos activités de marketing numérique et d’autres activités promotionnelles dans des rapports et des études de marché. C’est le cas lorsque Storytel utilise le remarketing ou la publicité basée sur les centres d’intérêt (également appelée publicité ciblée).
 6. We kunnen persoonsgegevens ook delen met betalingsdienstaanbieders, indien nodig om u verschillende betalingsmethoden te bieden en om uw betalingen te verwerken. ----- Nous pouvons également partager des données à caractère personnel avec des prestataires de services de paiement, si nécessaire, afin d’être en mesure de vous proposer différentes méthodes de paiement et de traiter lesdits paiements.
 7. Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of vereisten of verzoeken van autoriteiten, om onze wettelijke belangen te beschermen, of om fraude op te sporen of te voorkomen en om onze Diensten te beveiligen. ----- Les données à caractère personnel peuvent également être partagées pour se conformer aux obligations ou exigences légales ou à la demande des autorités, pour protéger nos intérêts juridiques, ou pour détecter ou prévenir la fraude et pour sécuriser nos Services.
 8. Storytel kan uw persoonsgegevens delen als we gesprekken aangaan met een potentiële koper van ons bedrijf of delen van ons bedrijf, of als dergelijke onderhandelingen leiden tot een verkoop van het bedrijf of delen daarvan. Tijdens dit proces zullen we uw gegevens blijven beschermen en u op de hoogte stellen als uw gegevens worden overgedragen aan een koper. ----- Nous pouvons partager vos données à caractère personnel si nous entamons des discussions avec un acheteur potentiel de notre société ou de certaines parties de notre société, ou si de telles négociations entraînent une vente de la société ou de certaines parties de celle-ci. Pendant ce processus, nous continuerons à protéger vos données et nous vous informerons si vos données sont transférées à un acheteur.
 9. We kunnen ook geaggregeerde gegevens delen die niet identificeerbaar zijn met een persoon (geen persoonsgegevens meer). ----- Nous pouvons également partager des données agrégées qui ne permettent pas d’identifier une personne (données qui ne sont plus des données à caractère personnel).
 1. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS / TRANSFERTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

 1. Als multinational kunnen we uw persoonsgegevens verwerken binnen de EU/EER of buiten deze gebieden, afhankelijk van welke van de Diensten u gebruikt, waar onze bedrijven van de Storytel-groep zich bevinden of waar onze dienstverleners zich bevinden. Als we uw gegevens naar een ander land overdragen, worden dergelijke overdrachten gedaan aan de eerder beschreven categorieën ontvangers in sectie 9, en voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Beleid. ----- En tant que multinationale, nous pouvons traiter vos données à caractère personnel au sein de l’UE/EEE ou en dehors de ces zones en fonction des Services que vous utilisez, de l’emplacement des sociétés du groupe Storytel ou de l’emplacement de nos prestataires de services. Si nous transférons vos données vers un autre pays, ces transferts sont effectués vers les catégories de destinataires décrites précédemment dans la section 9, et aux fins énoncées dans la présente Politique.
 2. We kunnen persoonsgegevens overdragen naar landen buiten de EU/EER, waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een adequaat beschermingsniveau hebben verkregen volgens AVG art 45. Als we gegevens overdragen naar andere landen, zullen we een geschikt juridisch mechanisme gebruiken, bijvoorbeeld de standaardcontractclausule die afkomstig is van de Europese Commissie volgens AVG art 46.2 (c) en voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. ----- Nous pouvons transférer des données à caractère personnel vers des pays en dehors de l’UE/EEE, pour lesquels la Commission européenne a confirmé qu’ils avaient acquis un niveau de protection adéquat conformément à l’article 45 du RGPD. Si nous transférons des données vers d’autres pays, nous utiliserons un instrument juridique approprié, notamment la Clause contractuelle type issue de la Commission européenne conformément à l’article 46.2 (c) du RGPD et nous respecterons les réglementations applicables en matière de protection des données.
 1. LINKS NAAR EXTERNE WEBSITES/DIENSTEN / LIENS VERS DES SITES WEB OU DES SERVICES EXTERNES

Informatie die door Storytel wordt verstrekt, kan links bevatten naar websites of diensten die worden beheerd of eigendom zijn van andere partijen dan Storytel, bijvoorbeeld sommige van onze betalingsproviders of andere zakenpartners. Storytel is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (d.w.z. niet de verwerkingsverantwoordelijke) op deze websites. We raden u aan de informatie over de verwerking van persoonsgegevens op de relevante websites zorgvuldig te lezen. ----- Les informations fournies par Storytel peuvent contenir des liens vers des sites Web ou des services exploités ou détenus par des parties autres que Storytel, par exemple certains de nos prestataires de services de paiement ou d’autres partenaires commerciaux. Storytel n’est pas responsable du traitement des données à caractère personnel (c.-à-d. n’est pas le Responsable du traitement) sur ces sites Web. Nous vous recommandons de lire attentivement les informations concernant le traitement des données à caractère personnel sur les sites Web concernés.

 1. WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID / MODIFICATIONS APPORTÉES À LA PRÉSENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden herzien en we kunnen ook nieuwe functies of diensten toevoegen die in het Beleid zullen worden opgenomen. Als Storytel belangrijke wijzigingen aanbrengt in het Beleid, zullen we u hierover informeren via e-mail, een apparaat dat u gebruikt voor de Diensten of via een melding in de Diensten, afhankelijk van wat gepast is. De nieuwste versie van het Beleid wordt gepubliceerd op de website van Storytel. Als uw aanvaarding nodig is, dan zal Storytel ervoor zorgen dat deze wordt verkregen. Lees dit Beleid regelmatig om op de hoogte te blijven van de inhoud. ----- La présente Politique peut être révisée à tout moment et nous pouvons également ajouter de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux services qui seront inclus dans la Politique. Si nous apportons des modifications importantes à la Politique, nous vous en informerons par e-mail, sur un appareil que vous utilisez pour les Services ou par le biais d’une notification dans les Services, selon ce qui est approprié. La dernière version de la Politique est publiée sur le site Web de Storytel. Si votre acceptation est nécessaire, Storytel veillera à l’obtenir. Veuillez lire régulièrement la présente Politique pour rester informé du contenu.

 1. UW RECHTEN OP BASIS VAN EU/EEA-WETGEVING EN UW GEGEVENSBESCHERMINGSCONTROLES / VOS DROITS BASÉS SUR LA LÉGISLATION UE/EEE ET VOS CONTRÔLES DE PROTECTION DES DONNÉES

 1. Uw rechten Vos droits
 1. De verwerking van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming houdt verband met rechten voor u om geïnformeerd te worden over en invloed te hebben op de manier waarop wij uw gegevens verwerken. De individuele rechten worden hieronder beschreven en kunnen onderhevig zijn aan beperkingen in de toepasselijke wetgeving.
 • Recht op toegang: Recht op toegang: u hebt het recht om geïnformeerd te worden over en toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die we over u verwerken.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om te verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen of bij te werken in het geval deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op verwijdering: u hebt het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens verwijderen. Dit recht kan onderworpen zijn aan beperkingen, bijvoorbeeld als u een lopende zaak hebt met klantenondersteuning, of als uw contractuele verplichtingen niet zijn nagekomen in termen van betaling, of als we een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens te bewaren, bijvoorbeeld op basis van toepasselijke boekhoudvoorschriften.
 • Recht op beperking: u hebt het recht om te verzoeken dat we de verwerking van alle of delen van uw persoonsgegevens beperken.
 • Recht om bezwaar te maken: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, bijvoorbeeld wanneer een dergelijke verwerking is gebaseerd op een legitiem belang, afhankelijk van de omstandigheden.
 • Recht op gegevensportabiliteit: u hebt het recht om een kopie op te vragen van de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een elektronisch leesbaar formaat en om die gegevens door te sturen.
 • Recht om een klacht in te dienen: u hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, de Zweedse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens (Integritetsskyddsmyndigheten – IMY) of een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit in het land van vestiging als u meent dat we uw persoonsgegevens op onwettige wijze hebben verwerkt.

Le traitement des données à caractère personnel en vertu du Règlement général sur la protection des données est associé à des droits vous permettant d’être informé et d’influer sur la manière dont nous traitons vos données. Les droits d’une personne physique sont décrits ci-dessous et peuvent faire l’objet de limitations dans la loi applicable.

 • Droit d’accès : vous avez le droit d’être informé des données à caractère personnel que nous traitons à votre sujet et d’y accéder.
 • Droit de rectification : vous avez le droit de demander à modifier ou mettre à jour vos données à caractère personnel si elles sont inexactes ou incomplètes.
 • Droit à l’effacement : vous avez le droit de nous demander de supprimer vos données à caractère personnel. Ce droit peut faire l’objet de restrictions, notamment si vous avez une affaire en cours avec le service client, ou si vos obligations contractuelles n’ont pas été remplies en matière de paiement, ou si nous avons une obligation légale de conserver vos données, par exemple en fonction des réglementations comptables applicables.
 • Droit de limiter le traitement : vous avez le droit de nous demander de limiter le traitement de tout ou partie de vos Données à caractère personnel.
 • Droit d’opposition : vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel, notamment lorsque ce traitement est fondé sur un intérêt légitime, selon les circonstances.
 • Droit à la portabilité des données : vous avez le droit de demander une copie des données à caractère personnel que vous nous avez fournies, dans un format électronique lisible et de transmettre ces données.
 • Droit d’intenter une plainte : vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité de tutelle compétente, de l’Autorité suédoise de protection de la vie privée (Integritetsskydsmyndigheten – IMY) ou de toute autre autorité de tutelle compétente dans le pays de résidence, si vous pensez que nous avons traité illégalement vos données à caractère personnel.
 1. Controles voor gegevensbescherming Contrôles de la protection des données
 1. Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, kunt u uw toestemming altijd intrekken door ons een e-mail te sturen naar de onderstaande contactgegevens of door gebruik te maken van de specifieke functie waarover we u hebben geïnformeerd bij het verzamelen van uw toestemming. ----- Si le traitement est basé sur votre consentement, vous pouvez toujours retirer votre consentement en nous envoyant un e-mail aux coordonnées ci-dessous ou en utilisant la fonctionnalité spécifique dont nous vous avons informé lorsque nous avons obtenu votre consentement.
 2. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven via een link die u in elke nieuwsbrief krijgt. U kunt uw cookievoorkeuren beheren met behulp van de cookiebanner op onze website. ----- En plus de cela, vous avez la possibilité de refuser de recevoir nos newsletters en cliquant sur un lien qui vous est fourni dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos préférences en matière de cookies en utilisant la bannière de cookies sur notre site Web.
 3. Informatie over aanvullende functies voor gegevensbescherming is te vinden in ons Hulpcentrum. ----- Des informations sur les fonctionnalités supplémentaires de contrôle de la protection des données sont disponibles dans notre Centre d’assistance.
 1. WILT U MEER WETEN? / BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?

 1. Bezoek ons Hulpcentrum in de app of op onze website voor meer informatie over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken bij Storytel en onze controles voor gegevensbescherming. U kunt onze cookieverklaring ook vinden in onze cookiebanner, waar u meer kunt lezen over de manier waarop we cookies gebruiken en waarom. ----- Veuillez consulter notre Centre d’assistance dans l’application ou sur notre site Web pour en savoir plus sur la façon dont nous traitons les données à caractère personnel chez Storytel et sur nos contrôles de protection des données. Vous pouvez également trouver notre déclaration relative aux cookies dans notre bannière sur les cookies, où vous pouvez obtenir de plus amples informations sur la façon dont nous les utilisons et pourquoi.
 2. Als u vragen hebt over hoe Storytel uw persoonsgegevens verwerkt, of als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Voeg “To DPO” (aan DPO) toe in de onderwerpregel van de e-mail als u in plaats daarvan onze aangewezen DPO wilt bereiken.
 • E-mailadres: privacy@storytel.com
 • Adres: Storytel Sweden AB, Att. Support, Box 24167, 104 51 Stockholm

Si vous avez des questions sur la manière dont Storytel traite vos données à caractère personnel ou si vous souhaitez exercer vos droits, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées ci-dessous. Veuillez ajouter « À l’attention du DPD » dans la ligne d’objet de l’e-mail si vous souhaitez contacter notre DPD.

 • Adresse e-mail : privacy@storytel.com
 • Adresse : Storytel Sweden AB, Att. Support, Box 24167, 104 51 Stockholm

Laatst gewijzigd: 2022-09-27

Dernière modification : 2022-09-27